, .

, ,
1

 
1

 
:

 

..
 

.
   

. . , .
 

 Copyright  zlv14  2009,2012